Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.pristylka.cz
Miloslav Adamec, DiS
místo podnikání: Hradec Králové, U Koruny 292/24, PSČ 500 02
identifikační číslo: 76008771

dále jen „prodávající“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INFORMACE

Prodávající, mj. jako autorizovaný prodejce výrobků zn. Dormeo, provozuje, kromě „kamenného obchodu“ v Hradci Králové, i on-line obchod, realizovaný prostřednictvím webové stránky na internetové adrese www.centrum-matraci.cz. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, upravují v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014, jejich znění může prodávající měnit nebo doplňovat, každá takové změna nebo doplnění je platné ode dne umístění úplného znění obchodních podmínek na webové stránce. Práva a povinnosti vzniklá z obchodních vztahů před účinností těchto obchodních podmínek nebo každé jejich změny nebo doplnění se řídí předchozími obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího není spotřebitelem ve smyslu ust. NOZ.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Objednávání zboží může kupující provádět na základě registrace prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo i bez registrace provedené na webové stránce.

Při uzavírání on-line obchodu od registrace na webové stránce až po objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné do doby jejich změny kupujícím.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující je oprávněn využít práva na odstoupení od smlouvy za podmínek, ve lhůtách a postupem uvedeným níže v těchto obchodních podmínkách.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající nabízené zboží prezentuje na webových stránkách obchodu. Vyhrazuje si právo neuzavřít ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 NOZ kupní smlouvu ohledně sice prezentovaného nikoliv však skladem dostupného zboží.

Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží platí po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou rovněž uvedeny na webových stránkách. Tyto informace se týkají pouze případů tuzemského doručování zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku) způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Je právem prodávajícího, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací doručené objednávky. Akceptace objednávky se kupujícímu doručuje elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při bezhotovostní úhradě kupní ceny je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Při bezhotovostní úhradě kupní ceny bude objednané zboží kupujícímu dodáno po zaplacení kupní ceny.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu společně se zbožím (viz čl. 3. Dodání zboží).

Za doručení zboží na dobírku prostřednictvím "Balíku do Ruky České pošty" účtujeme poštovné a balné ve výši 99,- Kč nebo 199,- Kč dle zvolené formy přepravy. Při nákupu nad 4500,- Kč je poštovné zdarma.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení (akceptace) objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „24 hodin“, prodávající zboží odešle nejpozději v den uzavření kupní smlouvy (akceptace objednávky) je-li dnem pracovním a pokud je smlouva uzavřena nejpozději ve 13:00, nebo v nejbližším následujícím pracovním dnu. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 • Termín dodání lze přizpůsobit dle požadavků kupujícího
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a doklady vztahující se ke zboží kupujícímu současně se zbožím, je-li kupní cena splatná při převzetí zboží, jinak nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

4. ZRUŠENÍ (STORNO) OBJEDNÁVKY

 • Storno objednávky kupujícím:
  každou objednávku lze stornovat, a to i bez udání důvodů, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. Storno objednávky se doručuje na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelně vynaložených nákladů spojených s expedicí zboží.
 • Storno objednávky prodávajícím:
  Prodávající může po dohodě s kupujícím stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky stane nedostupným (např. z důvodů výrobních, dovozních apod.) případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Pokud kupující již cenu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, je povinností prodávajícího ji bez prodlení vrátit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu odstoupit nelze.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Hradec Králové – Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického 438/3, PSČ 503 01, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@centrum-matraci.cz.
 • Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • Náklady vrácení zboží nese kupující, nelze tedy vracet zboží na dobírku. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (škody) a započíst jej na vracenou kupní cenu.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit i v době před převzetím zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Jakost při převzetí: Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Zákonná práva z vad:
  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží, v připojeném návodu nebo v záručním prohlášení prodávajícího.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 • Obecně: Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Hradec Králové – Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického 438/3, PSČ 503 01, či na adrese elektronické pošty prodávajícího: info@centrum-matraci.cz.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 • Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Záruka se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
 • Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Hradci Králové dne 1. ledna 2014
Miloslav Adamec, DiS

Formulář pro odstoupení od smlouvy - ZDE -
zpět
Vaše IP adresa je: 3.235.182.206
Matrace www.matracedormeo.cz - On-line shop Autorizovaného prodejce sortimentu značky DORMEO.